Проекти

ПОРЕДНИЯТ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ!

Posted by Mariana57on 20.06.2021

 

Библиотеката при Народно читалище „Джон Атанасов“ спечели поредния проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. Средствата, които осигурява министерството, са 3 574 лв.

 

Целта на програмата е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните фондове, за повишаване на интереса към книгата и четенето и за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

 

Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови 396 книги от 40 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите –  художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.

Проект: В зората на европейската цивилизация – 8 хил. години живот на територията на София

Posted by adminon 19.11.2013

20131119-194400.jpg В източната част на София (Район Слатина, Столична община) се намират останките на едно от най-големите неолитни селища в Западна България и на Балканския полуостров – регистриран културен пласт с дебелина до 3 м на около 80 дка площ.
През годините селището е подложено на различни разрушения – в нач. на 30-те год. на ХХ в. то е прорязано от изкоп за околовръстна железопътна линия, през 50-те години през него преминават няколко дълбоки канал-колекторни и водопроводни изкопа, в края на 70-те, при строителството на спортен комплекс, цялата югоизточна част (югоизточно от околовръстната линия) е унищожена. През 1978 г. западната периферия на селището е нарушена от изкопи за топлопровод, а през 1985 г. северната периферия е прорязана от широк изкоп за трамвайна линия с посока изток – запад. Тогава са и проведени спасителни разкопки на една малка част – ок. 2 дка. Върху територията на селището има няколко масивни сгради, предимно в периферията и няколко по-леки постройки, които не засягат културния пласт в дълбочина.
При разкопките от 1985 г. е открито огромно за периода си и сравнително много добре запазено раннонеолитно жилище – уникално откритие не само за България, а и за раннонеолитната култура в Югоизточна Европа. То е много сериозен източник на информация за различни страни от живота на най-древното население на територията на столицата – социална структура, поминък и бит, обществени отношения, културни особености и т.н.
Настоящият проект е насочен към популяризиране, експониране и социализация на неолитното селище в Слатина. Важна негова задача е провеждането на археологически разкопки да започне отново след толкова голямо прекъсване.
Основните дейности по проекта са свързани с археологическото проучване на обекта. Разкопките ще се ръководят от проф. д.и.н. Васил Николов, проучвал паметника и в предишните сезони. Един от най-важните пунктове на проекта е изготвянето на концепция за проучване и опазване на археологическата недвижима културна ценност. Предвижда се изработването на проект за изграждането на реконструкция на жилището (М 1:1), в която ще бъде пресъздаден бита на хората от тази епоха така, както е било в момента на унищожението му. Резултатите от проведените до момента археологически проучвания дават сериозно основание да се изследват градоустройствените възможности и да се защити тезата за цялостна реконструкция на неолитно жилище, експонирането на негов макет върху територията на археологическия обект в М 1:1 и социализация на въпросния обем. Това би било сериозно професионално предизвикателство, още повече когато става въпрос за епохата на неолита. Също така ще се подготви изложба, пресконференция и ще се отпечатат брошури за информационната цел на проекта. С оглед на по-доброто вписване в околното пространство, проектът предвижда поставянето на информационни табла по цялото протежение на оградата към бул. «Шипченски проход».
Реализирането на проекта ще спомогне за по-широк достъп до информация за материалната култура от този непознат за повечето хора исторически период, тъй като до сега акцентът се поставя върху паметниците от римския и средновековния периоди от развитието на столицата. Неговата мисия е тясно свързана с основните цели и приоритети на Програма „Култура”, особено с кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019 г., тъй като се акцентира върху древността на селището (8 хиляди години), намиращо се на територията на столицата.

No CommentsPosted in Проекти